LÕK tunnijaotusplaan

Kirjeldab õppe ajalist korraldust. Selles on esitatud kohustuslike ainete tundide arv klasside kaupa ja tööpraktika päevades.

Klass
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Emakeel
7
9
8
8
7
6
6
6
6
Inglise keel
2
2
2
2
2
Matemaatika
5
5
5
5
5
5
4
5
5
Ajalugu, kodaniku-õpetus
1
2
2
1
Loodusõpetus
1
1
2
2
2
4
4
4
4
Muusika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Kunst
1
1
1
1
1
1
1
 1
1
Tööõpetus/käsitöö
2
2
2
2
4
4
4
5
7
Kehaline kasvatus ja rütmika
2
3
3
2
2
2
2
2
2
Inimeseõpetus
1
1
1
2
2
2
2
2
1
Loovusõpetus
2
2
2
2
2
2
2
Kohustuslik koormus
 20
 23
 25
 25
 28
30
30
32
32

 

Pilvede taga on alati päike!