Meie väärtused

1. Areng ja avatus

Selleks

 • tegeleme pideva enesetäiendamisega;
 • oleme enesekriitilised, tunnistame oma vigu ja õpime nendest;
 • arendame loovust endas ja õpilastes;
 • oleme avatud kooli ja õppekava arendamiseks;
 • jagame oma positiivseid töökogemusi koostööpartnerite ja üldsusega

2. Meeskonnatöö ja pühendumus

Selleks

 • töötame pühendunult ühise eesmärgi nimel.;
 • leiame aega ja tahtmist probleeme koos arutada ja konstruktiivseid lahendusi leida;
 • peame kinni sõlmitud kokkulepetest ja ühtsetest nõuetest;
 • toetume meeskonnakaaslaste tugevatele külgedele;

3. Hoolimine ja tunnustus

Selleks

 • loome ja hoiame häid suhteid;
 • leiame üles iga lapse tunnustust väärivad omadused;
 • tunnustame ka väikesi edusamme;
 • oleme hoolivad, toetavad ja paindlikud;
 • oleme  oma käitumises, hoiakutes ning otsustes ausad ja õiglased kõigi õpilaste ja kaastöötajate suhtes;
 • aktsepteerime erisusi, lähtudes põhimõttest, et me kõik olemegi erinevad.

4. Kooli tunnuslause: Pilvede taga on alati päike!

5. Meie põhimõtted:

 1. Luua õpilastele turvaline arengukeskkond, kus iga õpilane saab abi ja toetust vastavalt oma individuaalsele erivajadusele
 2. Kujundada arenguvõimeline ja positiivne meeskond, kes suudab ja tahab läbi professionaalsuse, hoolivuse, paindlikkuse ja kokkulepitud väärtustele pühenduda ühiste eesmärkidele saavutamisele
 3. Olla avatud ja  valmis jagama oma töökogemust ja saavutusi kõikide koostööpartnerite ja üldsusega.

Selleks:

 • õpime tundma last, keda õpetame ja kasvatame;
 • tegeleme pidevalt koolisisese arendustegevusega, hoides õppekava muutustele avatud;
 • pöörame tähelepanu professionaalsele juhtimisele igal tasandil;
 • loome õppimiseks ja arenguks positiivse ja toetava mikrokliima;
 • tagame loominguliseks tegevuseks ja erivõimete arendamiseks kaasaegse õpikeskkonna;
 • arvestame huvide, võimete ja vajaduste erisusi;
 • töötame välja ja järgime ühistel väärtustel põhinevad reeglid ja normid;
 • väärtustame elukestvat õppimist;
 • korraldame majandustegevust säästlikult, otstarbekalt ja perspektiivselt;
 • oleme nõudlikud ja järjekindlad.
 • piirame kooli territooriumi aiaga
 • moodustame tööõpetuse grupid lähtuvalt õpilaste turvalisusest
 • võimaldame kooli töötajatele supervisiooni

6. Juhindume õppe-kasvatustöös Hiina vanasõnast:

Mida ainult kuulen, selle unustan. Mida näen, selle jätan meelde. Mida teen, sellest saan aru.

Pilvede taga on alati päike!