Vastuvõtt

Vaeküla Kooli õppima asumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

  • lapsevanema kirjalik avaldus lapse elukoha märkega (kodulehel link blanketid)
  • nõustamiskomisjoni otsus õppekava määramise kohta
  • rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta
  • lapse tervisekaart
  • väljavõte õpilasraamatust
  • klassitunnistus koos väljavõttega õppeveerandi keskel saadud hinnetest
  • 1 pilt 3×4 õpilaspiletile
  • lapsevanema isikut tõendavast dokumendist koopia -saab teha kohapeal

Vaeküla Kooli vastuvõtmise korra leiate DOKUMENTIDE lingi alt.

Kooli kantselei telefon on 32 50 930, sekretäri mobiili nr 53020559
Kantselei on avatud õppeperioodil igal tööpäeval 8.30 – 16.00, suvel juunis ja augustis 8.30 – 14.30. Juulis kantselei suletud, sest kollektiivpuhkus.

Pilvede taga on alati päike!