Logopeed

Suurel osal meie kooli õpilastel esinevad lugemis- ja kirjutamisraskused, mistõttu nende suuline ja kirjalik väljendusoskus on puudulik. See omakorda raskendab õppematerjali omandamist ja edukat tunnis kaasa töötamist. Kõneravi peamiseks ülesandeks on korrigeerida erinevaid kõnepuudeid ning tõsta õpilase üldist arengutaset.

Kõneravi üldeesmärkideks on:

 • korrigeerida häälduspuudeid

 • ravida spetsiifilisi kõnepuudeid (rinolaalia, düsartria, alaalia, kogelus)

 • korrigeerida alakõnet

 • tekitada kõnesoovi ja -julgust

 • varustada õpilased keeleliste vahenditega (sõnavara, sõnaühendi- ja lausemudelid)

 • arendada erinevaid psüühilisi protsesse (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine)

 • kujundada hääliku- ja foneemikuulmise oskusi

 • õpetada teadlikult ja õigesti lugema jõukohast teksti

 • kujundada loetava ja võimalikult veatu kirja vilumused

 • kujundada tekstiloome oskused

 • arendada foneemikuulmist

 • vähendada häälikupikkuste määramises ja märkimises tehtavaid vigu

Kõneravi tundides käivad õpilased üldjuhul eesti keele tundide ajal, kuid võimalusel ka vabast ajast. Töö toimub väikestes gruppides või individuaalselt. Grupitund kestab 45 minutit, individuaaltund 20-25 minutit.

2017/2018 õppeaastal on koolis 0,5 logopeedi ametikohta, kõneravitunde annavad Leelo Veski ja Diana Martinson.

Pilvede taga on alati päike!