Koolist

 cropped-napikoolimaja.jpg

Vaeküla Kool on Haridus-ja Teadusministeeriumi alluvuses olev põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele, kus õpitakse lihtsustatud õppekava alusel. Kool asub Rakverest 4 km kaugusel, Sõmeru vallas Näpil.

Vaeküla Kool on põhikool, mille lõpetamisel saab nooruk põhikooli lõputunnistuse, mis annab võimaluse jätkata õpinguid kutsekoolis.

Koolil on õpilaskodu, kus õppetöö perioodil elavad õpilased, kellel igapäevaselt ei ole võimalik kodunt koolis käia.

Kooli tegevuse põhieesmärk on õpiraskustega laste õpetamine ja kasvatamine ning nende ettevalmistamine iseseisva eluga paremaks toimetulekuks.

Lähtuvalt põhieesmärgist püstitab kool oma õppe- ja kasvatustööle järgmised üldeesmärgid:

  1. Tagada õpilastele erimetoodika vahendusel võimetekohane haridus.
  2. Korrigeerida vaimu-, kõne- ja rühipuudeid ning tagada selleks vajalikud rehabilitatsiooniteenused.
  3. Arendada kasvandike huvialasid harrastustegevuse kaudu.
  4. Kujundada valmisolek ja harjumus füüsilise töö tegemiseks.
  5. Valmistada õpilased ette õpingute jätkamiseks kutsekoolis.

TÖÖÕPETUSEST VAEKÜLA KOOLIS

Kooli õppekavas on eriline koht tööõpetusel, mille tundide maht on tunduvalt suurem kui tavakoolis. Tööõpetuse ajaline maht nädalas on järgmine:

1.klass – 2 tundi
2.klass – 2 tundi
3.klass – 3 tundi
4.klass – 4 tundi
5.klass – 4 tundi
6.klass – 4 tundi
7.klass – 5 tundi
8.klass – 7 tundi
9.klass – 7 tundi

Abiõppe ja seega ka tööõpetuse üldeesmärk on õpilaste psühhosotsiaalse ja tunnetustegevuse (re)habilatsioon korrigeeriva õpetamise teel, soodustamaks õpilase kognitiivset ja motoorset arengut, tunde- ja tahtevalla kujunemist, sotsialiseerumist ja adapteerumist ühiskonnas.

Tööõpetuse ülesanne on aidata õpilasel kujuneda eluga võimalikult iseseisvalt toimetulevaks isiksuseks, kes suudab jätkata kutseõpinguid ning teha võimetekohast tööd.

Tööõpetuse tundides õpetatakse

  • puidutööd
  • metallitööd (elementaarsed oskused)
  • käsitööd (õmblemine, kudumine, tikkimine, heegeldamine, viltimine, mänguasjade valmistamine, nahkehistöö)
  • kodundust, sh toiduvalmistamist

Pilvede taga on alati päike!